Sporadisk overnatting i bygning med annet godkjent bruksområde.

  

Retningslinjer ved sporadisk overnatting

Brannsjefen viser til brann- og eksplosjonsvernloven (BEL) og Forskrift om brannforebygging vedrørende bruk av bygning til annet formål enn godkjent bruksområde. Bygninger vil kunne vurderes for sporadisk overnatting forutsatt at bygget er kontrollert opp mot krav til organisasjon og bygningsmessig brannvern. Sporadisk overnatting er i utgangspunktet basert på at bygningseier ikke driver ervervsmessig utleie og at bruken skjer på en «non profitt» basis.

Krav til organisasjon

 1. Maksimum antall personer i hvert overnattingsrom skal være fastlagt på forhånd og fremgå av branndokumentasjonen/annen dokumentasjon. (Retningsgivende 4m2/pers).
 2. Det skal ved sporadisk overnatting til enhver tid være en våken kontaktperson/ nattevakt. Denne skal ha tilgang til telefon for i branntilfelle ringe nødnummer 110.
 3. Eier har ansvar for at det utarbeides instrukser for kontaktperson/nattvakt som viser ansvarsområde og myndighet tillagt denne rollen. Kontaktperson/nattevakt skal ha god kjennskap til instrukser, rømningsveier og slokkemidler.
 4. Ved sporadisk overnatting er det forbudt å røyke og anvende «bar ild», dvs. stearinlys, gasskokeutstyr/primus lightere o.l. i hele bygningen. 

Krav til bygninger og installasjoner.

 1. Bygninger hvor slik overnatting skjer skal være oppgradert til et forsvarlig sikkerhetsnivå med bakgrunn i forskrift om brannforebygging av 01.01.16.
 2. For særskilte brannobjekter (jf. BEL §13) skal instrukser og forutsetninger for sporadisk overnatting fremgå av brannverndokumentasjonens kapitel om unormal eller sterkt varierende risiko. Brannobjekter skal dokumentere dette på tilsvarende måte.
 3. For brannobjekter vil det bli krevd at eier dokumenterer brannsikkerheten.
 4. Det skal være utarbeidet branntegninger for bygget hvor det ønskes sporadisk overnatting.
 5. Automatisk brannalarmanlegg med røykdeteksjon i rømningsveier (korridorer, trapperom) og i overnattingsrom vil bli krevd. Seriekoblede røykvarslere kan benyttes.
 6. Rømningsveiene (korridorer, trapperom) skal ha tilfredsstillende ledesystem dvs. være tilstrekkelig merket og belyst selv ved strømbrud. 

 

For nye registreringer gjelder i tillegg følgende: 

Etablering av ordningen

Eier som ønsker bygningen stilt til disposisjon for sporadisk overnatting, må sørge for:

 • Særskilt brannobjekt skal gjennom brannverndokumentasjonen, dokumentere at bygningen har det sikkerhetsnivå som er forutsatt for vanlig godkjent bruk, samt at de tilleggskrav som gjelder for sporadisk overnatting er tilfredstilt.
 • Brannobjekter skal og dokumentere brannsikkerheten.

Objektseier som ønsker slik aktivitet, må gjennomgå sitt objekt for å kontrollere om forutsetningene for sporadisk overnatting er tilfredsstilt. Vedlagt følger «Registreringsskjema for sporadisk overnatting». Dette må fylles ut og sammen med de angitte vedlegg returneres til brannvesenet. Dersom de mottatte opplysninger og dokumentasjon forøvrig er tilfredsstillende, vil dette danne grunnlaget for godkjenning av fremtidige enkeltmeldinger om sporadisk overnatting. Uten dette vil det ikke bli gitt tillatelse. Brannvesenet vil kunne foreta uanmeldte inspeksjoner.

Melding om sporadisk overnatting i forhåndsgodkjente objekter.

Utfylt meldingsskjema skal være brannvesenet i hende før overnattingen finner sted. Utfylt meldingsskjema vil kun bli registrert hos brannvesenet. 

Det skal søkes elektronisk via linker i slutten av denne siden. 

Første del av meldingsskjema fylles ut av eiers representant/ansvarlig brannvernleder som samtidig skal sørge for at innkvarteringsansvarlig får de nødvendige dokumenter, som er:

 • Skjema «Melding om sporadisk overnatting».
 • Instruks for kontaktperson/nattvakt.
 • Ett sett med tegninger som viser forhåndsgodkjente rom med persontall, rømnings-forhold, plassering av brannalarmsentral og slokkeutstyr.

Brannvesenet presiserer at ansvaret fremdeles ligger hos objektseier/virksomhet jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 7 og 8. Er det spørsmål eller uklarheter kan brannvesenet ved forebyggende avdeling svare på eventuelle spørsmål. Ved bygningsmessige og organisatoriske endringer av betydning for slik overnatting, skal brannvesenet kontaktes for ny vurdering av foreliggende godkjenning.

Elektronisk meldingsskjema for sporadisk overnatting (Utføres før hver overnatting, rep fra eier og leietaker) 

Elektronisk registreringsskjema sporadisk overnatting (Utføres en gang, fylles ut av rep fra eier og brannvesenet)