Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing

Den kommunale beredskapen er samlet i beredskapsregioner, IUA. IUA er forkortelse for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing.

Per januar 2016 har vi 32 IUA-regioner.

Kommunene er en del av den offentlige beredskapen. De har beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunens grenser som ikke dekkes av privat beredskap, og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere. Kommunen har også aksjonsplikt for de tilfeller der ansvarlig forurenser er ukjent.

Kommunene skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som forårsakes av normal virksomhet innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42 i forurensningsloven. I medhold av forurensningsloven § 43 omfatter kommunens aksjonsplikt alle utslipp i kommunen, uansett omfang, som ikke håndteres av ansvarlig forurenser. I henhold til forurensningsloven § 47 har kommunene bistandsplikt til staten dersom det iverksettes statlig aksjon. Alle landets kommuner deltar i interkommunalt samarbeid gjennom interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). 

Miljødirektoratet setter spesifikke krav til IUA i egne vedtak. Det er også Miljødirektoratet som fastsetter regionsgrensene, peker ut vertskommune og for hver enkelt region, gir en nærmere forklaring av hva forurensningslovens krav til beredskap betyr. Beredskapen i kommunene er basert på relevante hendelser som kan inntreffe i kommunene, og som ikke er dekket av privat beredskap.

Kommunal -beredskap

Foto: Kjersti Dale/Kystverket