Hvem er med i IUA Midt-Agder?

Det forutsettes at kommunenes brann- og havnetjeneste skal kunne håndtere forurensing med de vanligste petroleumsproduktene/kjemikalieproduktene (som forefinnes i regionen). Ved forurensingstilfeller som er større enn det en med rimelighet kan forvente at enkeltkommune (brann-/havnetjeneste) kan håndtere, kan Midt-Agder IUA overta ansvaret for aksjonen.

Er hendelsen for stor for IUA, vil Kystverket kunne overta innsatsansvaret. Overtakelse av ansvar skjer etter anmodning fra underliggende virksomhet/organ. Anmodning kan bli avvist. IUA/Kystverket kan og på eget initiativ gå inn å overta det operative ansvaret i en aksjon.

Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Birkenes og Lillesand har etter reglene i Kommunelovens § 27 opprettet et samarbeid ved akutt forurensing under navnet "Midt-Agder interkommunale utvalg mot akutt forurensing" (Midt-Agder IUA).

Kommunenes plikter etter Forurensingslovens § 43 er delegert til beredskapsstyret. Beredskapsstyret er underlagt vedtekter hjemlet i kommunelovens § 27, i den hensikt å ivareta krav til kommunal beredskap ved akutt forurensing. Operativt ansvar på land, vassdrag og sjø er i utgangspunktet tillagt brannvesenet slik det er organisert i den enkelte kommune.

Unntaket er Kristiansand hvor Kristiansand havn KF (havna) har ansvaret for sjøområdene.

KBR er sekretariat for den interkommunale beredskapsorganisasjonen i Midt-Agder